Regulamin

SHE Fashion for her
Regulamin hurtowni.

§ 1 Postanowienia Wstępne

 1. Właścicielem Hurtowni Internetowej „SHE fashion for her” jest Jan Kawczyński przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Kawczyński Jan – P.P.H. “MIKRUS” z siedzibą w Koluszkach, ul Witosa 25/27, 95-040 Koluszki, NIP: 7731003287, REGON: 590034051

 2. Kontakt z właścicielem Hurtowni możliwy jest za pomocą danych teleadresowych przedsiębiorcy:
 1. adres pocztowy: ul Witosa 25/27, 95-040 Koluszki;
 2. numer telefonu i/lub faksu: tel.: +48 600 260 850, +48 664 010 454.:
 3. adres poczty elektronicznej: kontakt@shehurt.pl

a także, za pomocą umieszczonego na stronie formularza kontaktowego

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z Hurtowni Internetowej dostępnej pod adresem www.shehurt.pl oraz elementy dotyczące zawarcia umowy sprzedaży na odległość w tejże hurtowni.

 2. Przedmiotowy dokument stanowi regulamin, w rozumieniu w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Każdy może zapoznać się nieodpłatnie z treścią Regulaminu. Każdy może wydrukować, utrwalać oraz zwielokrotniać techniką cyfrową na dowolnych nośnikach elektronicznych treść Regulaminu.

 4. Regulamin zostaje udostępniony w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (w formacie dokumentu HTML lub/i PDF). Aktualny regulamin udostępniony zostaje na głównej stronie hurtowni, w zakładce  – „Regulamin”.

 5. Przedmiotowy Regulamin określa w szczególności:

 1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach hurtowni „SHE fashion for her”;

 2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach hurtowni „SHE fashion for her”;

 3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach hurtowni „SHE fashion for her”

 1. Wszelkie prawa w tym prawa własności intelektualnej do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Hurtowni internetowej „SHE fashion for her”, a w szczególności prawa autorskie, nazwa i znak graficzny (logo), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują właścicielowi Hurtowni Internetowej lub podmiotom, z którymi zawarł on stosowne umowy.

 2. Niniejszy regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie na zasadach w niej wskazanych

 3. Właściciel Hurtowni Internetowej „SHE fashion for her” nie jest dostawcą usługi dostępu do sieci Internet ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest skorzystanie z usług i dokonanie zamówienia.

 4. SHE fashion for her” za pośrednictwem sieci Internet prowadzi wyłącznie hurtową sprzedaż towarów.

§ 2 Zasady korzystania, rejestracja

 1. Hurtownia Internetowa „SHE fashion for her” zastrzega możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem hurtowni do Klientów (Kupujących), którymi w rozumieniu niniejszego regulaminu są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną – które to podmioty prowadzącą potwierdzoną i udokumentowaną działalność gospodarczą i dokonują zamówienia za pomocą witryny www.shehurt.pl

 2. W ramach korzystania z witryny internetowej działającej pod adresem www.shehurt.pl Kupujący ma możliwość uzyskania konta klienta Hurtowni Internetowej. Rejestracja konta klienta Hurtowni Internetowej jest niezbędna do korzystania z Hurtowni Internetowej. Kupujący nie ponosi kosztów związanych z rejestracją

 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie www.shehurt.pl w zakładce „Rejestracja”.

 4. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i akceptacja treści Regulaminu oraz Polityki prywatności oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 5. Korzystanie z Hurtowni Internetowej „SHE fashion for her” możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący, następujących minimalnych wymagań technicznych: połączenie z siecią internet.

 6. W wypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu hurtowni, w szczególności, gdy Klient:

 1. podał w trakcie rejestracji w Hurtowni Internetowej dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

 2. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez operatora sklepu za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię operatora sklepu lub jego partnerów;

właściciel Hurtowni „SHE fashion for her” zastrzega sobie możliwość częściowego bądź całkowitego pozbawienia Klienta prawa do korzystania z zasobów hurtowni.

 1. W wypadku o którym mowa w ustępie poprzedzającym Kupujący nie będzie mógł skutecznie złożyć zamówienia bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

§ 3 Składanie zamówień, sprzedaż towarów

 1. Ceny widniejące na stronach Hurtowni „SHE fashion for her”, jak również opisy towarów, parametry techniczne i użytkowe stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży – zyskują one z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 pkt 8

 2. Wybór zamawianych przez Kupującego produktów następuje poprzez dodanie ich do koszyka.

 3. Minimalna ilość zamówionych towarów stanowi 5 sztuk.

 4. Przed zawarciem umowy sprzedaży na odległość Kupujący jest zobligowany do uprzedniego spełnienia wymagań o których mowa § 2 ust 2-5 Regulaminu.

 5. Po dokonaniu rejestracji Kupujący może rozpocząć proces składania zamówienia, a następnie dokonać zakupu towarów, tj. zawrzeć umowę sprzedaży na odległość, poprzez Hurtownię Internetową „SHE fashion for her”. Umowa sprzedaży towarów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 pkt 8

 6. W trakcie trwania procesu składania zamówienia – aż do chwili wciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Kupujący ma możliwość modyfikacji parametrów zamówienia.

 7. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje niezwłocznie. Po złożeniu zamówienia, Hurtownia Internetowa „SHE fashion for her” w terminie do 24 godzin wysyła do Kupującego wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie zamówienia oraz zawierającą informację na temat dostępności towaru, a także potwierdzającą wszystkie istotne elementy zamówienia. Po wysłaniu wiadomości e-mail Sprzedający może podjąć próbę telefonicznego potwierdzenia zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 2 dni roboczych od dnia wpłynięcia zamówienia, telefoniczne próby potwierdzenia złożenia zamówienia okażą się bezskuteczne, zamówienie Kupującego może zostać anulowane.

 8. Złożone przez Kupującego zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący w terminie do 24 godzin jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 9. Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych licząc od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Przy czym za termin realizacji umowy rozumieć należy dzień wydania towaru z Hurtowni „SHE fashion for her” kurierowi bądź dzień odbioru osobistego towaru z siedziby Hurtowni.

 10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 11. Hurtownia „SHE fashion for her” wystawia Kupującym faktury w tradycyjnej papierowej lub w formie elektronicznej w formacie PDF. Sprzedawca przesyła fakturę elektroniczną Klientowi na adres e-mail podany w formularzu zamówienia, w terminie do 7 dni od daty wydania towaru lub w formie papierowej wraz z towarem.

§ 4 Dostawa towarów

 1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia.

 2. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Hurtownię firmą kurierską. Hurtownia zastrzega sobie możliwości zmiany firmy kurierskiej, także po zawarciu umowy z Kupującym.

 3. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wiadomości e-mail

 4. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie Hurtowni „SHE fashion for her”. W przypadku odbioru osobistego Kupujący nie ponosi kosztów dostawy towaru.

 5. Koszty dostawy, zostały wskazane w zakładce „Koszty dostawy”

 6. Termin dostawy towarów nie jest równy terminowi realizacji zamówienia. Termin otrzymania przesyłki uzależniony jest od czasu realizacji zamówienia i przewidywanego czasu dostawy.

 7. W chwili dostawy towaru Kupujący w obecności kuriera ma obowiązek oceny stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru Kupujący jest zobligowany do sporządzenia protokołu reklamacyjnego (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierającego opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Hurtowni „SHE fashion for her” i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, po wymienianie towaru na nowy zostanie on wysłany do Kupującego na koszt Sprzedającego.

 8. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 9. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w § 6 niniejszego regulaminu pt. „Reklamacje i zwroty”.

§ 5 Cena i metody płatności

 1. Ceny wszystkich widocznych na stronach Hurtowni „SHE fashion for her” towarów widoczne są po dokonaniu REJESTRACJI i zalogowaniu. Cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone. W przypadku prawnie wiążącego wejścia przez Polskę do tzw. strefy Euro, ceny na stronach Hurtowni internetowej „SHE fashion for her” wyrażane będą w okresie przejściowym w złotych polskich i w euro, a po jego ustaniu – w euro. W przypadku powstania wątpliwości czy cena towaru jest wyrażona w złotych polskich czy w Euro, do czasu prawnie wiążącego wejścia przez Polskę do tzw. strefy Euro, przy braku wyraźnego zaznaczenia że cena wyrażona jest w Euro, należy rozumieć, iż cena jest wyrażona w złotych polskich.
 2. Ceny dla poszczególnych Klientów mogą różnić się w zależności od uzyskanych przez Klientów progów rabatowych.
 3. Hurtownia „SHE fashion for her” zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towaru bez uprzedniego informowania Klientów.
 4. W wypadku gdy cena towaru ulegnie zmianie w okresie pomiędzy złożeniem przez Kupującego zamówienia, a jego potwierdzeniem przez Hurtownię, ceny towarów w złożonym zamówieniu nie ulegną zmianie dla zamówionych ilości.
 5. Dla wygody Kupujących Hurtownia Internetowa „SHE fashion for her” wprowadziła różne formy płatności za zamówienie. Aktualna lista form płatności znajduje się w zakładce „Sposoby płatności”

§ 6 Reklamacje i zwroty

 1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.

 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie lub poprzez e-mail na kontakt@shehurt.pl oraz w miarę posiadanych możliwości porozumieć się telefonicznie w tej sprawie z Hurtownią. W reklamacji należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę.

 3. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 4. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanów magazynowych), Hurtownia zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

 5. Zwrot reklamowanych z tytułu rękojmi towarów odbywa się na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej, chyba że Sprzedawca poinformował, iż towar zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.

 6. Hurtownia Internetowa „SHE fashion for her” odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu.

 7. Zgodnie z art. 563 § 1 i 2 kodeksu cywilnego Kupujący traci uprawnienia określone w art. 568 § 1–5 kodeksu cywilnego, jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.

 8. Poprzez niezwłoczne zawiadomienie Sprzedającego o wadzie rozumieć należy zawiadomienie w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty stwierdzenia wady jakościowej lub ilościowej dostarczonego towaru.

§ 7 Reklamacje oraz odpowiedzialność w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Właściciel Hurtowni internetowej „SHE fashion for her” podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Hurtowni, zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej.

 2. Właściciel Hurtowni Internetowej „SHE fashion for her” zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia działalności witryny internetowej Hurtowni „SHE fashion for her” (bądź jej części) w wypadku wystąpienia konieczności konserwacji, bądź rozbudowy witryny internetowej. Zawieszenie bądź zakończenie działalności o którym mowa w niniejszym ustępie nastąpi z poszanowaniem praw Klientów Hurtowni Internetowej.

 3. Uprawnienie do złożenia reklamacji, o której mowa niniejszym paragrafie dotyczy wyłącznie zakresu funkcjonowania Hurtowni Internetowej „SHE fashion for her”.

 4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu Hurtowni Internetowej „SHE fashion for her” Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Hurtowni o nieprawidłowościach w działaniu serwisu.

 5. Nieprawidłowości w działaniu Hurtowni, mogą zostać zgłoszone przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Hurtowni, bądź mailowo na adres kontakt@shehurt.pl w terminie 14 dni od ich stwierdzenia.

 6. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, adres do korespondencji, rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu

 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Hurtownię Internetową „SHE fashion for her”

 8. Właściciel Hurtowni „SHE fashion for her” nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Kupujący, a które uniemożliwiają Kupującemu poprawne korzystanie z Hurtowni internetowej i oferowanych za jej pośrednictwem usług;

 2. utratę danych przez Kupującego spowodowaną awarią sprzętu, systemu bądź też wskutek wystąpienia innych okoliczności nieleżących po stronie „SHE fashion for her”;

 3. korzystanie przez Kupującego Hurtowni w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi zwyczajami;

 4. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności;

 5. błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe na skutek awarii lub błędów w funkcjonowaniu systemu informatycznego.

 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Hurtowni internetowej z powodu skutków działania siły wyższej.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Mając na uwadze postanowienie § 2 ust 1 Regulaminu a zatem okoliczność, że dostęp do zamówień za pomocą Hurtowni „SHE fashion for her” uzyskują wyłącznie przedsiębiorcy zawierający umowy bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, uznaje się, że wszelkie zamówienia składane przez Klientów za pośrednictwem tej strony nie są zamówieniami konsumenckimi. Z tych względów Kupującym nie przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Hurtowni Internetowej „SHE fashion for her” bez podawania przyczyny wynikający z Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia oraz całego Regulaminu i zarazem zgodna z przepisami obowiązującego prawa.

 3. Umowa sprzedaży towarów zawierane są w języku polskim.

 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Hurtowni internetowej „SHE fashion for her” i nie dotyczą zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.

 6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy miejscowo dla siedziby Hurtowni internetowej „SHE fashion for her” sąd powszechny.

 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.06.2020r.

SCROLL UP

JEŻELI CHCESZ POZNAĆ CENY PRODUKTÓW I DOKONAĆ ZAKUPU ZAREJESTRUJ SIĘ W NASZYM SKLEPIE

Z OKAZJI OTWARCIA HURTOWNI ONLINE CZEKAJĄ DLA WAS PROMOCJE NAWET DO 20%

NIE CZEKAJ, ZAREJESTRUJ SWOJĄ FIRMĘ JUŻ TERAZ !

REJESTRACJA

Skontaktuj się z nami
message
sms
whatsapp
phone